Co: Kde: Okolí: Km Cena od: do:

Podmínky ochrany soukromí ebazaru ebazar.eu
(Privacy Policy)Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 25.5.2018
Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany soukromí, protože náš vztah s Vámi při používání ebazaru ebazar.eu se jimi bezvýhradně řídí (dále jen "POS").


1. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání ebazaru a přesně celých stránek ebazar.eu.

2. Poskytovatelem a provozovatelem ebazaru je Fyzická osoba Miroslav Katrincsák, IČO: 05757037, telefonním kontaktem +420 792302015 a elektronickým kontaktem info@ebazar.eu.

3. Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých ebazaru poskytujete své Osobní údaje a o způsobu jakým ebazar nakládá s Osobními údaji, které o Vás získá.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že k vytváření inzerátů přes ebazar.eu je nezbytné poskytnout ebazaru a veřejnosti Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci a možnost kontaktování jako smluvní strany (jméno a příjmení, email, adresa, telefonní číslo a fotografie k inzerátu) je pro používání ebazaru nezbytné, abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prozkoumání a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, nakolik odsouhlasením těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a vystavit tak svůj inzerát na ebazar.eu .

5. Na účely těchto POS mají následovné pojmy tento význam:

„Pseudonymizované údaje“ znamenají informace a údaje o všech uživatelích ebazaru nebo jednotlivých kategoriích a skupinách uživatelů ebazaru, které jsou anonymizovány a zpracovány do formy, která již neumožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu bez použití dodatečných dat.

„Osobní údaje“ znamenají všechny informace a údaje (které mohou obsahovat i osobní údaje a i zvláštní kategorie citlivých osobních údajů), které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, která je nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována, a které při provozu ebazaru budou nahrané do informačního systému ebazaru.

„Třetí osoby“ znamenají jiné osoby a zprostředkovatelé.

6. Jakékoliv pojmy, které nejsou definované v těchto POS mají stejný význam jaký je jim daný v platných Všeobecných podmínkách používaní ebazaru (VPP).

2. Zpracování Osobních údajů

1. V souvislosti při vytváření inzerátu přes ebazar.eu a vytvářením zákaznického konta může být nezbytné poskytnout ebazaru některé Osobní údaje v rozsahu, v jakém budou požadované jednotlivými formuláři v rámci vytváření inzerátu zboží nebo vytváření zákaznického účtu (např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email, fotografie k inezrátu.). Rozsah požadovaných Osobních údajů může ebazar v případě potřeby změnit. Vyplnění některých Osobních údajů může být nepovinné a můžete se rozhodnout, zda jejich vyplníte nebo ponecháte nevyplněné.

2. Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit na kolik takové Osobní údaje poskytnete, avšak bez vyplnění některých Osobních údajů Vám nemusí být umožněno vytvořit inzerát nebo vytvořit zákaznické konto.

3. Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a ebazar se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. Ebazar nezodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů při vytváření inzerátu, nebo provedení obchodu s inzerentem.

4. Ebazar postupuje při zpracovávaní Osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.3. Zpracování Osobních údajů


1. Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů, které nám poskytnete při vytváření inzerátu přes ebazar (Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, fotografie inzerátu a telefonní číslo) je nezbytné pro zpracování těchto Osobních údajů za účelem plnění smlouvy.

2. Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů, které nám poskytnete při vytváření zákaznického konta (Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) je nezbytné pro zpracování těchto Osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu mezi Vámi a ebazar vznikajícího vytvořením zákaznického konta.

3. Používáním ebazaru (vytvářením inzerátů a vytvořením zákaznického konta) zároveň poskytujete ebazaru Osobní údaje, umožňující Vaši nepřímou identifikaci, jde především o následující Osobní údaje, které jsou používány především za účelem vytvoření Pseudonymizovaných údajů:

a) informace a data ze zařízení, které používáte na používání ebazaru, které mohou zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení;
b) data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdekoliv přistupujete k ebazaru (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);
c) informace získané prostřednictvím tzv. cookies a jiných zařízení na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích zařízeních našich obchodních partnerů nebo zprostředkovatelů sociálních sítí, které kdykoliv do ebazaru zahrneme;
d) informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích);
e) informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginov provozovaných třetími stranami, např. Facebook „Líbí se mi“ (Like Button) a podobné.


4. Osobní údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete ebazaru za účelem:

a) jejich přijetí, uložení a zpracování v systému ebazar a přiřazení k Vašemu inzerátu;
b) jejich přijetí, uložení a zpracování za účelem prezentace a publikace inzerátu;
c) automatického vyplnění Vašich Osobních údajů při vytváření inzerátu po přihlášení do zákaznického konta;
d) poskytovaní technické podpory ebazaru, jeho analytického a statistického zpracování, rozvoje ebazaru, bráněná zneužívaní ebazaru, vyhodnocení rizik, plnění podmínek všeobecně závazných právních předpisů.


5. Osobní údaje podle tohoto článku POS budou uschované po dobu existence Vášeho zákaznického konta. V případě samotného inzerátu dochází k uschování všech uvedených informací po dobu 24 měsíců a to i po následném smazání. S rozdílem vybrat si zda inzerát má být stále prezentován bez osobních údajů a nebo zda již vůbec a to za účelem indexování obsahu ze strany vyhledávačů.

6. Zpracování Vašich osobních údajů můžete namítat na emailové adrese info@ebazar.eu4. Vaše práva při zpracování Osobních údajů

1. Máte právo požadovat od ebazaru potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může ebazar zpoplatnit) a informace o

a) účelu zpracování osobních údajů;
b) kategorii zpracovaných osobních údajů;
c) identifikaci příjemců nebo o kategorii příjemců, kterému byli nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích tomu určené;
e) právu požadovat od ebazaru opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů;
f) právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů;
g) zdroji Osobních údajů, pokud Osobní údaje nebyly získány od Vás;
h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jako o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.


2. Máte právo požadovat od ebazaru aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a s ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.

3. Máte právo požadovat od ebazaru aby bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají jestliže:

a) už nejsou potřebné na účel, na který se získali nebo jinak zpracovali;
b) jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním;
c) namítáte jejich zpracování;
d) se Vaše Osobní údaje získali nezákonně,
e) je důvodem pro výmaz splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je Česká republika vázaná; nebo
f) byly osobní údaje získané v souvislosti s nabídkou služeb ebazar.


4. Máte právo požadovat od ebazaru aby omezil zpracování Vašich Osobních údajů když:

a) namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího ebazaru ověřit správnost osobních údajů;
b) zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
c) ebazar už nepotřebuje Osobní údaje na účel zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku.

5. Máte právo požadovat od ebazaru aby Vám poskytl Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby ebazar přeneslo tyto Osobní údaje jinému provozovateli.

6. Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.

7. Práva použitelné podle tohoto článku POS u ebazaru si můžete uplatnit elektronickou cestou a to na emailu info@ebazar.eu.5. Použití Osobních údajů a Pseudonymizovaných údajů

1. Ebazar může Osobní údaje poskytnout třetím osobám (zprostředkovatelem), které pro ebazar dodávají zboží a služby a svým poradcem, zástupcům, auditorům, advokátem a jiným podobným osobám za účelem jejich zpracování v souladu s těmito POS. Zmíněný zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy s ebazarem a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle GDPR a Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Ebazar může Pseudonymizované údaje a jiné podobné data a informace o uživatelích poskytnout bez omezení třetím stranám a marketingovým partnerům.

3. Ebazar může Osobní údaje, Pseudonymizované údaje jakož i jiná data a informace o uživatelích převést, použít a zpracovat i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména Spojených států amerických. Přenos Vašich osobních údajů do Spojených států amerických probíhá v režimu Privacy Shield – dohody EU s USA o transatlantickém předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států amerických pro komerční účely.6. Bezpečnost

1. Veškeré Osobní údaje a jiná data a údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny vhodnými technickými prostředky a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administrativní, technické a personální opatření pro zajištění bezpečnosti Osobních údajů.

2. Bez ohledu na všechny naše opatření k zajištění bezpečnosti přenášených dat je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.

3. Části e-shopu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány ebazarem. Ebazar nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.7. Pravidla používaní Cookies

1. Ebazar používá Cookies na získávání informací o uživatelích. Cookie je malý datový soubor, který ukládá ve Vašem zařízeních (např. V mobilním zařízení nebo počítači) při používání ebazaru a na určitou dobu uchovává informace o Vašich zařízeních, krocích i nastaveních. Soubor Cookie umožní ebazaru při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.

2. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz. na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit, jak má zpracovávat Cookies včetně možnosti používání Cookies úplně zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního Cookie. Berte však na vědomí, že některé části e-shopu nemusí bez použití Cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.

3. Ebazar může umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito POS. Ebazar také může umožnit našim obchodním partnerům a třetím stranám umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies (např. Google Analytics, sklik a jiné), které tímto obchodním partnerům a třetím stranám umožní získávat informace o Vás.

4. V rámci ebazaru můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření Vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší příští návštěvě ebazaru.

5. Ebazar může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. Web beacon, Flash cookies, sledovací URL).

6. Ebazar používá Cookies a podobné sledovací nástroje na vícero účelů, zejména za účelem:

a. zpřístupnění, provozování ebazaru a jeho funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;
b. zpřístupnění, provozování ebazaru a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;
c. monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity e-shopu a jeho zlepšení;
d. zabránění zneužití e-shopu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.


7. Naši obchodní partneři a třetí osoby používají Cookies, které jim umožní lépe poskytovat jejich služby. a také za účelem prevence a zjištění podvodného chování.8. Změny POS

1. Jsme oprávněni kdykoliv jednostranně změnit nebo upravovat POS. Nové znění POS bude účinné zveřejněním na webové stránce nebo případně mobilní aplikaci ebazaru. V případě, že uživatel ebazaru do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho ebazar o změně informoval prostřednictvím emailové komunikace nebo mobilní aplikace ebazaru, neoznámí společnosti ebazar svůj nesouhlas s novým zněním POS a z tohoto důvodu od smlouvy neodstoupí, tyto POS se stanou účinnými pro další právní vztahy smluvních stran. Pokud uživatel ebazaru nesouhlasí se zněním POS, není oprávněn tento ebazar dále využívat.9. Závěrečné ustanovení

1. Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto POS na třetí osobu bez souhlasu ebazaru.

2. Tyto POS obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a ebazarem ohledně podmínek ochrany soukromí při používání ebazaru a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a ebazarem ohledně podmínek ochrany soukromí při používání ebazaru.

3. Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto POS ze strany ebazaru neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a ebazar je oprávněn kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.

4. Pokud by některá ustanovení těchto POS a smlouvy uzavřené mezi Vámi a ebazarem měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení POS. Namísto neplatných ustanovení POS se použijí ustanovení obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.

5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí adresát nepotvrdí zpětnou e-mailovou zprávou (postačuje i potvrzení o přečtení zasláno automaticky emailovým klientem). Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručováno prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.

6. Na základě těchto POS vzniká mezi Vámi a ebazarem smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto POS nebo užívání ebazaru či související s těmito POS nebo ebazarem budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i ebazar souhlasíte s tím, že takové spory bude podléhat jurisdikci těchto soudů.

7. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese info@ebazar.eu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace